Verše na rok 2016

Zde je seznam veršů vylosovaných pro jednotlivé oblasti služeb v našem sboru.

Sbor: Bůh mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Žalm 18,33

Staršovstvo: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte, a předkládejte své žádosti Bohu. Fil. 4,6

Besídka: A proto již není žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Řím. 8,1

Awana: Aj, Bůh silný spasení mé; doufati budu a nebudu se strašiti. Iz. 12,2

Mládež: Pokojně ulehnu, pokojně spím, neboť Ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Žalm 4,9

Skupinky: Aj, Panovník Hospodin pomáhati mi bude. Iz.50,9

Pěvecký sbor: I budete vážiti vody s radostí ze studnic toho spasení. Iz. 12,3

Chválicí skupinka: Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k Tobě. Žalm 18,3

Dorost: Člověka, spoléhajícího na Tě, ostříháš v pokoji; v pokoji, nebo v Tebe doufám. Iz. 26,3

Beta: Kdo jest, ježto chodí v temnostech a nemá žádného světla: doufej ve jméno Hospodinovo a spolehni na Boha svého. Iz. 50,10