SLOVA PÁNA JEŽÍŠE

Celá bible je především o Ježíši Kristu a jeho díle spásy.
Starý Zákon Ježíše předpovídá, Nový Zákon a následující dějiny se o Ježíše a jeho slova opírají.
Na tomto místě vám přinášíme jednatřicet Ježíšových výroků, které v roce 1936 v útlé knížečce (i s výklady) vydal Jan Karafiát.

Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout. 

Matouš 11,28

Nemějte starost a neříkejte:
Co budeme jíst?
Co budeme pít?
Co si budeme oblékat?
Váš nebeský Otec přece ví,
že to všechno potřebujete. 

Matouš 6,31-32

A začkoli budete prosit
ve jménu mém, učiním to,
aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

Jan 14,13-14

Co já činím,
nyní nechápeš,
potom však to pochopíš.

Jan 13,7

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce
a budete mými učedníky.

Jan 15,8

U vás pak jsou spočteny
i všechny vlasy na hlavě. 

Matouš 10,30

Já jsem dobrý pastýř;
znám své ovce
a ony znají mne.

Jan 10,14

Já požádám Otce
a on vám dá
jiného Přímluvce,
aby byl s vámi navěky.

Jan 14,16

Ani já tě neodsuzuji.
Jdi a už nehřeš!

Jan 8,11

Nebojte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 

Lukáš 12,32

Jestliže kdo žízní,
ať přijde ke mně a pije! 

Jan 7,37

Vždyť mé jho netlačí
a břemeno netíží.

Matouš 11,30

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já miloval vás.

Jan 15,9

Neboj se, jen věř!

Marek 5,36

Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!

Marek 6,50

Pokoj vám zanechávám,
svůj pokoj vám dávám;
ne jako dává svět,
já vám dávám.

Jan 14,27

Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi.

Matouš 28,18

On mě oslaví,
neboť vám bude zvěstovat,
co přijme ode mne.

Jan 16,14

Váš zármutek
se promění v radost.

Jan 16,20

Otče, chci, aby také ti,
které jsi mi dal,
byli se mnou tam,
kde jsem já;
ať hledí na mou slávu.

Jan 17,24

Já jsem živ
a také vy budete živi. 

Jan 14,19

Já jsem s vámi
po všecky dny
až do skonání
tohoto věku.

Matouš 28,20

Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít. 

Jan 11,25

Zanedlouho
mě již nespatříte
a zanedlouho
mě opět uzříte.

Jan 16,16

Blaze těm,
kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha. 

Matouš 5,8

V domě mého Otce
je mnoho příbytků.
Jdu, abych vám
připravil místo.  

Jan 14,2

Opět přijdu
a vezmu vás k sobě,
abyste i vy byli,
kde jsem já. 

Jan 14,3

Blaze těm služebníkům,
které Pán, až přijde,
zastihne bdící.

Lukáš 12,37

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V TÁBOŘE

Bechyňská 1636/2, 390 01 Tábor
IČO: 2652 0320
GDPR - ochrana osobních údajů

KONTAKTUJTE NÁS

TÁBOR     Milan Let   774 112 452   milan.let@cb.cz
MLADÁ VOŽICE      Roman Cimbulka   608 181 149   roman.cimbulka@cb.cz
STRMĚCHY   |   Jan Hladík   721 600 528   hladik.str@seznam.cz
CHÝNOV   |   Ondřej Kubů   608 251 078   ondrej.kubu@gmail.com
SEZIMOVO ÚSTÍ     Jiří Folta   725 610 078   jirka.folta@gmail.com
VESELÍ NAD LUŽNICÍ   |   Lukáš Skala   732 857 693   lukas.skala@cb.cz
TŘEBOŇ   |   Milan Let   774 112 452   milan.let@cb.cz

SLEDUJTE NÁS

PODPOŘTE NÁS

TÁBOR     1234 1232 / 5500
CHÝNOV   |   231 520 847 / 0300
VESELÍ NAD LUŽNICÍ   |   702 880 399 / 0800

zastavte se